Podjęcie decyzji o zakończeniu małżeństwa z reguły nie jest łatwe. Małżonek stojący przed wyborem dotyczącym losów związku powinien zdawać sobie sprawę ze wszystkich konsekwencji swojej decyzji nie tylko dlatego, żeby jeszcze raz dać partnerowi szansę, ale przede wszystkim po to, aby być przygotowanym na to jak bardzo zmieni się jego sytuacja prawna. Skutki prawne rozwodu mogą niekiedy zaskoczyć byłych małżonków.

Skutki rozwodu

Co zmieni się po rozwodzie?

Nazwisko

Małżonek, który zmienił nazwisko po ślubie może wrócić do poprzedniego , wystarczy że złoży oświadczenie w urzędzie stanu cywilnego w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Jeżeli małżonek wyrazi wolę zmiany nazwiska już po upływie powyższego terminu, powinien zwrócić się do Kierownika urzędu stanu cywilnego z umotywowanym stanowiskiem dotyczącym zmiany. Organ wydaje wówczas w terminie 30 dni decyzję, od której przysługuje odwołanie. Adwokat rozwodowy w Szczecinie udzieli porady w jaki sposób dokonać tego samodzielnie, ponadto może wystąpić z takim wnioskiem bezpośrednio do Kierownika USC.

Majątek

Rozwód pociąga za sobą konsekwencje majątkowe. Jeśli formalnie zakończyłeś związek powinieneś dokonać podziału majątku wspólnego. Doświadczenie praktykujących prawników wskazuje, że najlepiej nie zwlekać z decyzjami dotyczącymi wspólnych nieruchomości, samochodów, środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i w gotówce, papierów wartościowych, udziałów w spółkach i innych praw majątkowych. Nie warto odkładać na później tej decyzji, ponieważ upływ czasu potrafi skomplikować rzetelne rozliczenie, chociażby z tego względu, że przy dokonywaniu podziału oceniamy stan konkretnego składnika majątkowego na dzień orzeczenia rozwodu. Więcej szczegółów dotyczących, w jaki sposób dokonuje się podziału majątku wspólnego, znajduje się w artykule blogowym https://annaksen.pl/jak-przebiega-proces-podzialu-majatku-po-rozwodzie/.

Alimenty

Najczęściej Sąd orzeka o alimentach byłych małżonków względem siebie, w wyroku rozwodowym, jednak warto pamiętać, że istnieje możliwość wystąpienia z takim żądaniem także po zakończeniu procesu rozwodowego.

O tym kto może wystąpić o alimenty przesądza ustalenie Sądu poczynione w wyroku rozwodowym w kwestii winy. Jeśli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia małżeńskiego, a sytuacja finansowa niewinnego małżonka uległa istotnemu pogorszeniu – małżonek, który nie przyczynił się do rozkładu małżeństwa może żądać alimentów od winnego małżonka. Alimenty służą wówczas zaspokojeniu usprawiedliwionych potrzeb osoby, która nie zawiniła, jednak z chwilą zawarcia przez nią nowego małżeństwa obowiązek ten wygasa.

Alimenty mogą zostać orzeczone także w sytuacji, gdy jeden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego, czyli w sytuacji gdy Sąd uzna, że oboje małżonkowie przyczynili się do rozpadu związku albo Sąd nie orzekał o winie. Jeśli jeden z byłych małżonków popadł w niedostatek może żądać od drugiego alimentów odpowiadających jego usprawiedliwionym potrzebom adekwatnie do możliwości zarobkowych i majątkowych drugiego małżonka. W tym przypadku alimentów można domagać się w okresie 5 lat od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Dziedziczenie

Spadkobranie wchodzi w zakres spraw majątkowych, niemniej jednak warto szczególnie podkreślić, że jedną z konsekwencji rozwodu jest to, że byli małżonkowie nie dziedziczą po sobie z mocy ustawy. Rozwód nie pozbawia jednak każdego z byłych małżonków do uwzględnienia drugiego w testamencie.

Kobieta zdejmuję obrączkę

Sprawy związane z dziećmi

Jeśli z małżeństwa pochodzą dzieci, które w chwili orzeczenia rozwodu były małoletnie, formalne zakończenie związku, nie oznacza braku konieczności kontaktowania się i styczności z byłym małżonkiem. O ile w wyroku rozwodowym Sąd ustala wszystkie kwestie związane z dziećmi, to jednak niewykluczone, że byli małżonkowie będą musieli stanąć ponownie przed Sądem i to nawet więcej niż jeden raz.

Powyższe wynika z możliwości wystąpienia na drogę sądową w sytuacji gdy zmieni się sytuacja byłych małżonków i ich dzieci. Wówczas Sąd może znów orzekać w przedmiocie władzy rodzicielskiej, ustalać miejsce zamieszkania dzieci, wysokości alimentów, wydawać postanowienia zastępujące zgodę drugiego z rodziców na przykład co do zabiegu medycznego dziecka.

Nasza Kancelaria Adwokacka w Szczecinie przeprowadzi Państwa przez proces rozwodowy, jak również zabezpieczy Państwa interesy po ustaniu małżeństwa. Adwokat rozwodowy zna specyfikę tego procesu, ale również tak zwanych postępowań okołorozwodowych.

Polecane wpisy