Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego jest postępowaniem przed którym stanie większość byłych już małżonków, ewentualnie małżonków jeszcze przed zakończeniem sprawy o rozwód, a po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozdzielność majątkową lub separację.

Sprawy o podział majątku są zazwyczaj skomplikowane, często długotrwałe, pociągającymi za sobą konieczność przeprowadzania opinii biegłych, a tym samym praktycznie zawsze składania do nich zastrzeżeń.

Warto wiedzieć

Należy pamiętać, że o podział majątku wspólnego można wystąpić w każdym czasie, ponieważ to roszczenie nie ulega przedawnieniu. Zdarza się, że uczestnicy, (sprawy te są prowadzone w trybie nieprocesowym przed sądem rejonowym, ale dla ułatwienia nazwijmy ich dalej „stronami”), występują o podział majątku po dwudziestu i więcej latach.

Należy wiedzieć, że w konkretnych sytuacjach Sąd może orzec o nierównych udziałach małżonków w majątku wspólnym.

Mając na względzie, iż Sąd ustala stan składników majątkowych podlegających podziałowi na dzień ustania wspólności, (tj. uprawomocnienie się wyroku rozwodowego, o rozdzielności majątkowej, o separację), zaś cenę według dnia rozliczenia, należy stwierdzić, że w interesie stron jest jak najszybszy podział majątku. Zwłoka pociąga za sobą nie tylko trudności związane z udowodnieniem w jakim stanie znajdowały się poszczególne składniki majątku w chwili ustania wspólności, ale także konieczność rozliczenia nakładów poczynionych przez strony z majątków osobistych na majątek wspólny takich jak np. spłata kredytu, czynszu, (art. 567 kpc).

Problem z rozliczeniem nakładów z majątku osobistego, (art. 33 krio), dotyczy nie tylko okresu poczynienia tych nakładów przez strony już po ustaniu małżeństwa, ale także
w trakcie jego trwania, tj. nakłady czynione np. z majątku posiadanego przez strony jeszcze przed ślubem, przedmioty nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę, (chyba, że spadkodawca/darczyńca postanowił przekazać ów przedmiot obojgu małżonkom), prawa autorskie.

Należy pamiętać, że podział majątku wspólnego dotyczy nie tylko wspólnego mieszkania, (chociaż zazwyczaj stanowi ono główny składnik majątkowy), ale też innych składników takich jak nieruchomości (np. działek gruntowych), środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, samochodów, wspólnego przedsiębiorstwa, wartościowych przedmiotów np. dzieł sztuki.

Niezwykle powszechną sytuacją jest zaciągnięcie kredytu na zakup mieszkania, warto zdać sobie sprawę, że dokonując podziału mieszkania obciążonego kredytem możliwe są różne opcje włącznie ze scedowaniem całego kredytu na jedną ze stron.

Reprezentacja

Podział majątku wspólnego jest postępowaniem, w którym rola profesjonalnego pełnomocnika jest nieoceniona. Przy odrobinie dobrej woli stron można dokonać podziału polubownie, adwokat przygotuje plan podziału i rozliczeń, podejmie się negocjacji, wreszcie pośrednicząc w zdobywaniu niezbędnych dokumentów doprowadzi do pomyślnego zawarcia ugody przed notariuszem.

W sytuacji, gdy osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe, profesjonalny pełnomocnik
w postępowaniu sądowym skutecznie zadba o interesy strony, którą reprezentuje poprzez dopilnowanie rozliczenia każdego nakładu i dążenie do przyjęcia najkorzystniejszego dla Klienta podziału majątku.

Sprawy o podział majątku wspólnego stanowią kategorię spraw, w których niejednokrotnie emocje odgrywają niebagatelną rolę, a jak powszechnie wiadomo kwestie finansowe najlepiej rozwiązywać na chłodno w czym pomoże Państwu profesjonalny pełnomocnik.

Adwokat Anna Kseń prowadząca Kancelarię Adwokacką w Szczecinie podejmuje się prowadzenia spraw o podział majątku wspólnego na terenie całego kraju.

NIEWAŻNOŚĆ TESTAMENTU

WARTO WIEDZIEĆ

Ważność rozrządzenia na wypadek śmierci, tj. testamentu zależy nie tylko od zachowania
formy tego oświadczenia woli, ale też czy spadkodawca w chwili jego sporządzania był do
tego zdolny, tj. czy miał pełną zdolność do czynności prawnych, czy był wówczas świadomy,
czy mógł dokonać czynności swobodnie nie będąc przez nikogo zmuszanym, ponadto nie
działał pod wpływem błędu lub groźby, (art. 944 kc, art. 945 kc)

Po śmierci spadkodawcy z chwilą otwarcia spadku należy “zatwierdzić” testament, co można
uczynić po spełnieniu kilku wymogów u notariusza w formie poświadczenia aktu
dziedziczenia lub na drodze sądowej w postępowaniu o zatwierdzenie testamentu.

Istnienie jakichkolwiek wątpliwości co do ważności testamentu pociąga za sobą możliwość
jego podważenia, tj. wykazania, że nie wszystkie warunki zostały spełnione w momencie
testowania.

Na marginesie należy stwierdzić, że dziedziczenie ustawowe nie wyklucza “odsunięcia”
spadkobiercy od dziedziczenia w przypadku uznania go za niegodnego, (art. 928 kc).

REPREZENTACJA

Samodzielne prowadzenie postępowania zarówno wykazując nieważność testamentu, jak i
jego ważności, jest trudne. Postępowanie wymaga zebrania obszernego materiału
dowodowego począwszy od zeznań świadków, dokumentacji medycznej, nagrań i innych
środków dowodowych, skończywszy na opiniach biegłych lekarzy.

Należy podkreślić, że doświadczony pełnomocnik potrafi odpowiednio przesłuchać
świadków, ponadto wie których biegłych warto powołać w pierwszej kolejności, a których
przed zakończeniem postępowania.