Sprawy o podział majątku w Szczecinie

Podział majątku wspólnego jest postępowaniem, przed którym stanie większość byłych już małżonków, ewentualnie małżonków jeszcze przed zakończeniem sprawy o rozwód, a po prawomocnym zakończeniu sprawy o rozdzielność majątkową lub separację.

Sprawy o podział majątku są zazwyczaj skomplikowane, często długotrwałe, pociągają za sobą konieczność przeprowadzania opinii biegłych, a tym samym praktycznie zawsze składania do nich zastrzeżeń. Przepisy dotyczące podziału majątku stanowią obszerny i zagmatwany obszar, wymagający precyzyjnej i starannej interpretacji. Z tego powodu skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika może być wskazane. Taki specjalista będzie w stanie dokładnie zinterpretować przepisy, pomóc w zbieraniu odpowiednich dowodów oraz skutecznie reprezentować interesy klienta, umożliwiając przejrzyste i zgodne z prawem postępowanie w zakresie podziału majątku. Powyższe działania leżą w kompetencjach kancelarii adwokackiej Anny Kseń w Szczecinie

Warto wiedzieć

Należy pamiętać, że o podział majątku wspólnego można wystąpić w każdym czasie, ponieważ to roszczenie nie ulega przedawnieniu. Zdarza się, że uczestnicy (sprawy te są prowadzone w trybie nieprocesowym przed sądem rejonowym, ale dla ułatwienia nazwijmy ich dalej „stronami”), występują o podział majątku po dwudziestu i więcej latach.

Należy wiedzieć, że w konkretnych sytuacjach Sąd może orzec o nierównych udziałach małżonków w majątku wspólnym.

Podział majątku Szczecin

Mając na względzie, iż Sąd ustala stan składników majątkowych podlegających podziałowi na dzień ustania wspólności, (tj. uprawomocnienie się wyroku rozwodowego, o rozdzielności majątkowej, o separację), zaś cenę według dnia rozliczenia, należy stwierdzić, że w interesie stron jest jak najszybszy podział majątku. Zwłoka pociąga za sobą nie tylko trudności związane z udowodnieniem, w jakim stanie znajdowały się poszczególne składniki majątku w chwili ustania wspólności, ale także konieczność rozliczenia nakładów poczynionych przez strony z majątków osobistych na majątek wspólny, takich jak np. spłata kredytu, czynszu (art. 567 kpc).

Problem z rozliczeniem nakładów z majątku osobistego, (art. 33 krio), dotyczy nie tylko okresu poczynienia tych nakładów przez strony już po ustaniu małżeństwa, ale także w trakcie jego trwania, tj. nakłady czynione np. z majątku posiadanego przez strony jeszcze przed ślubem, przedmioty nabyte przez dziedziczenie lub darowiznę, (chyba, że spadkodawca/darczyńca postanowił przekazać ów przedmiot obojgu małżonkom), prawa autorskie.

Należy pamiętać, że podział majątku wspólnego dotyczy nie tylko wspólnego mieszkania, (chociaż zazwyczaj stanowi ono główny składnik majątkowy), ale też innych składników takich jak nieruchomości (np. działek gruntowych), środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, samochodów, wspólnego przedsiębiorstwa, wartościowych przedmiotów np. dzieł sztuki.

Niezwykle powszechną sytuacją jest zaciągnięcie kredytu na zakup mieszkania. Warto zdać sobie sprawę, że dokonując podziału mieszkania obciążonego kredytem, możliwe są różne opcje włącznie ze scedowaniem całego kredytu na jedną ze stron.

Reprezentacja

Podział majątku wspólnego jest postępowaniem, w którym rola profesjonalnego pełnomocnika jest nieoceniona. Przy odrobinie dobrej woli stron można dokonać podziału polubownie, adwokat przygotuje plan podziału i rozliczeń, podejmie się negocjacji, wreszcie pośrednicząc w zdobywaniu niezbędnych dokumentów, doprowadzi do pomyślnego zawarcia ugody przed notariuszem. Między innymi tymi aspektami zajmuje się nasza Kancelaria w Szczecinie. 

W sytuacji, gdy osiągnięcie konsensusu jest niemożliwe, profesjonalny pełnomocnik w postępowaniu sądowym skutecznie zadba o interesy strony, którą reprezentuje poprzez dopilnowanie rozliczenia każdego nakładu i dążenie do przyjęcia najkorzystniejszego dla Klienta podziału majątku.

Sprawy o podział majątku wspólnego stanowią kategorię spraw, w których niejednokrotnie emocje odgrywają niebagatelną rolę, a jak powszechnie wiadomo kwestie finansowe najlepiej rozwiązywać na chłodno, w czym pomoże Państwu profesjonalny pełnomocnik. Adwokat Anna Kseń prowadząca Kancelarię Adwokacką w Szczecinie podejmuje się prowadzenia spraw o podział majątku wspólnego na terenie całego kraju.

Jak wygląda współpraca z  kancelarią Anna Kseń ze Szczecina?

 
Na bazie posiadanego doświadczenia i zrozumienia prawa od lat prowadzę sprawy majątkowe w Szczecinie oraz w innych miejscach w Polsce. Każdy przypadek rozpatruję indywidualnie. Dokładnie zapoznam się z Twoją sytuacją prawną oraz podstawami do wszczęcia sprawy majątkowej. Najczęściej dotyczy to podziału majątku w Szczecinie i okolicach. Za współpracą ze mną przemawiają m.in. wysoka skuteczność oraz zadowolenie dotychczasowych klientów. 

Dokładnie przejrzę posiadane przez Ciebie dokumenty, a także skoryguje występujące w nich błędy. Wszystko po to, aby sprawnie przeprowadzić Cię przez cały proces oraz uzyskać dla Ciebie satysfakcjonujący wynik. Zawsze zachowuję pełen profesjonalizm i na każdym etapie współpracy oferuję swoje wsparcie. Wiele spraw kończy się na drodze polubownej, co ograniczy Ci stres i pozwoli na zaoszczędzenie cennego czasu. Zachęcam do bezpośredniego kontaktu z moją kancelarią.