Sprawy o ubezwłasnowolnienie w Szczecinie

Ubezwłasnowolnienie to proces prawny, który ma na celu ograniczenie zdolności osoby do podejmowania własnych decyzji życiowych i finansowych. W sprawach o ubezwłasnowolnienie kancelaria adwokacka adwokat Anny Kseń oferuje skuteczną reprezentację w sądzie i działanie z pełnym zrozumieniem dla delikatności tych spraw. Siedziba kancelarii zlokalizowana jest w Szczecinie, natomiast istnieje także możliwość umówienia spotkania w formie wideokonferencji.
 

Warto wiedzieć

Ubezwłasnowolnienie to proces prawny, w wyniku którego określona osoba traci bądź ogranicza swoją zdolność do samodzielnego decydowania o swoim życiu, finansach, majątku. W języku prawnym mówi się o „pozbawieniu osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych”. Jest to środek ochrony jednostki, stosowany w sytuacjach, gdy ze względu na stan psychiczny, fizyczny lub inne okoliczności, nie jest ona w stanie skutecznie zarządzać własnymi sprawami.
 
Polski system prawny zakłada możliwość ubezwłasnowolnienia całkowitego lub częściowego – w zależności od okoliczności. W obu przypadkach, orzeczenie ubezwłasnowolnienia jest wynikiem starannego badania przez Sąd i biegłych, którzy oceniają stan psychiczny i fizyczny osoby objętej postępowaniem. Wniosek o rozpoczęcie sprawy o ubezwłasnowolnienie może złożyć małżonek, rodzina w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, prokurator.

Reprezentacja

Sprawy o ubezwłasnowolnienie są niezwykle delikatne i trudne, zarówno dla samej osoby, jak i jej najbliższych. Praca adwokata powinna być oparta  na empatii i trosce o dobro klienta, jednocześnie powinna także minimalizować obciążenia emocjonalne związane z procesem prawno-opiekuńczym.

Z punktu widzenia prawnego, sprawy o ubezwłasnowolnienie stawiają wyjątkowe wymagania. Proces ten podlega surowym przepisom, a decyzje sądowe muszą być oparte na jasnych przesłankach. Określa je rozdział II Kodeksu postępowania cywilnego.

Ubezwłasnowolnienie

Kancelaria adwokacka adwokat Anny Kseń gotowa jest podjąć się spraw o ubezwłasnowolnienie w Szczecinie w trybie stacjonarnym, a w razie potrzeby udzieli porad w formie wideokonferencji zainteresowanym z całego kraju. Prawnik dokona dokładnej analizy sytuacji klienta, stwierdzi, czy istnieją przesłanki, by wnieść wniosek o ubezwłasnowolnienie do Sądu. Następnie przygotowana zostanie niezbędna dokumentacja i wnioski, zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Specjalizujący się w prawie rodzinnym adwokat ze Szczecina będzie reprezentował klienta na każdym etapie postępowania sądowego związanego z ubezwłasnowolnieniem. W razie konieczności, kancelaria świadczy również usługi związane z przygotowaniem apelacji czy odwołań od decyzji sądu.