Sprawy o kontakt z dziećmi w Szczecinie

Nasza kancelaria adwokacka podejmuje się reprezentacji klientów w sprawach sądowych i mediacyjnych oraz wspomaga w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji związanej z prawnym ustaleniem kontaktów z dziećmi w Szczecinie. Sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi są obarczone największymi emocjami, gdyż dla znakomitej większości ludzi dzieci stanowią najważniejszą część życia.

Właściwe uregulowanie kontaktów rodzica z dziećmi ma bezpośrednie przełożenie na dobro dzieci, umożliwiając obu stronom zachowanie bliskości i obopólnej należytej troski, zaś rodzicowi zajmującemu się dziećmi na co dzień zasłużony odpoczynek. Sprawy z tej kategorii, choć pozornie proste charakteryzują się wieloma aspektami, których należy dopilnować, przygotowując się do wystąpienia na drogę sądową i w trakcie postępowania.

Warto wiedzieć

Kontakty z dziećmi można ustalić zarówno w postępowaniu rozwodowym, (art. 58 krio), jak i w osobnym postępowaniu toczącym się w trybie nieprocesowym przed sądem rejonowym, w którym można także zmienić sposób ustalenia kontaktów uprzednio uregulowanych wyrokiem rozwodowym. Ponadto z wnioskiem można wystąpić każdorazowo, gdy istnieje potrzeba zmiany kontaktów, (art. 113 [5] krio). 

Należy pamiętać, że prawo do kontaktów, a tym samym do sądowego ich ustalenia mają nie tylko rodzice, ale również dziadkowie, (art. 113 [6] krio) i inne osoby, które sprawowały przez dłuższy czas pieczę nad dzieckiem.

Sprawy o kontakt z dziećmi

Sposób ustalenia kontaktów może być bardzo zróżnicowany zarówno pod względem częstotliwości kontaktów, czasu ich trwania, miejsca, jak i obecności czy nieobecności innych osób np. drugiego rodzica lub kuratora sądowego. Odpowiednie uregulowanie kontaktów prowadzi do ustalenia tzw. „opieki naprzemiennej”, instytucji nieznanej w polskim prawie rodzinnym, jakkolwiek dzięki ustaleniu kontaktów w maksymalnie szeroki sposób – występującej w praktyce.

Sprawy o ustalenie kontaktów nader często wiążą się z przeprowadzeniem badań rodziców i dzieci w OZSS, tj. Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów, gdzie biegli ustalają istnienie więzi, możliwość manipulowania dzieckiem przez jednego z rodziców etc.

Rewersem spraw o ustalenie kontaktów są sprawy o ich egzekucję, w sytuacji, gdy rodzice nie realizują ustalonych kontaktów, dotyczy to zarówno sytuacji, w których jeden z rodziców utrudnia wykonywanie kontaktów drugiemu rodzicowi, jak i sytuacji, w których rodzic zaniechał realizowania przysługujących mu kontaktów.

Obecnie niejednokrotnie zdarzają się tzw. „uprowadzenia rodzicielskie”, których celem jest utrudnienie kontaktów jednemu z rodziców. Dzięki przyjętej przez Polskę Konwencji Haskiej istnieje możliwość stosunkowo szybkiego sprowadzenia dziecka z powrotem do kraju. Nieoceniona jest tutaj jednak pomoc prawnika, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego i wie, jakie podjąć kroki. 

Reprezentacja

Niewątpliwie dla dobra dzieci najlepszym wyjściem jest zawarcie ugody między rodzicami w przedmiocie kontaktów, a profesjonalny pełnomocnik przygotuje jej projekt w sposób klarowny i czytelny dla obojga rodziców.

W sytuacji, gdy strony są skonfliktowane, skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika jest najlepszym wyjściem, z uwagi na emocjonalny bagaż związany ze sprawami o ustalenie kontaktów, ich egzekucję i wreszcie doprowadzenie do nakazania powrotu dziecka do kraju.

Należy pamiętać, że adwokat zadba o prawidłowe udokumentowanie sprawy pod względem dowodowym na etapie wnioskowania i w toku postępowania, co pozwoli osiągnąć sukces, czyli właściwie uregulować kontakty z dziećmi.

Adwokat ze Szczecina Anna Kseń, specjalistka z zakresu prawa rodzinnego i właścicielka renomowanej kancelarii adwokackiej, podejmuje się prowadzenia spraw o kontakty z dziećmi, egzekucję kontaktów i uprowadzenia rodzicielskie, na terenie całego kraju. W praktyce, w oparciu o przepisy prawa rodzinnego, zadba o skuteczne reprezentowanie klientów w postępowaniach dotyczących ustalania i uregulowania warunków spotkań z dzieckiem i podejmie działania w celu uzgodnienia zasad i warunków komunikacji, uwzględniając dobro dziecka.