Nadanie i potwierdzenie obywatelstwa

W świetle prawa, każdy obywatel, który posiada lub kiedykolwiek posiadał obywatelstwo polskie, może ubiegać się o wydanie stosownego dokumentu będącego urzędowym potwierdzeniem takiego stanu rzeczy. Poniżej czeka na Ciebie kompleksowa pigułka informacji na temat procesu pozyskania takiego dokumentu — od momentu przygotowania i złożenia wniosku, aż po ewentualne odwołanie.

Potwierdzenie obywatelstwa — wniosek

Gdzie złożyć wniosek o potwierdzenie obywatelstwa? Stosownym organem jest tutaj wojewoda właściwy dla Twojego miejsca zamieszkania (lub ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce, jeśli obecnie przebywasz poza jej granicami). Jeśli mieszkasz za granicą, masz również możliwość załatwienia sprawy za pośrednictwem polskiego konsulatu.

Sam wniosek obejmuje przede wszystkim dane osobowe Twoje, Twoich rodziców oraz dziadków. Istotną częścią wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa jest wskazanie wszelkich okoliczności oraz informacji, które pomogą w ustaleniu stanu prawnego. Informacje te dotyczą między innymi życiorysów Twoich bliskich, z uwzględnieniem dawnych miejsc zamieszkania, związków małżeńskich, służby wojskowej, okoliczności wyjazdu oraz innych potencjalnych powiązań z naszym krajem. Pamiętaj również o tym, aby do wniosku dołączyć wszelkie dokumenty, które potwierdzą zawarte w nim informacje.

Opłata za uzyskanie potwierdzenia obywatelstwa wynosi 58 PLN. W przypadku negatywnej decyzji lub umorzenia postępowania możesz natomiast ubiegać się o zwrot opłaty. Czas oczekiwania na decyzję to natomiast do jednego miesiąca. Może on jednak ulec wydłużeniu ze względu na wyjątkowy poziom skomplikowania sprawy, niedopełnienie formalności przez wnioskodawcę oraz przyczyny niezależne.

Odwołanie od decyzji

W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji możesz również złożyć odwołanie. Organem docelowym w tym przypadku jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji — odwołanie składa się natomiast za pośrednictwem wojewody, który wydał pierwotną decyzję.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, by uzyskać dodatkowe informacje.

Upadłość konsumencka – najnowsze zmiany

Zmiany w kwestii procedur składania wniosków o upadłość konsumencką zaowocowały zauważalnym obniżeniem tego typu przypadków — w 2022 roku liczba ogłoszeń zmalała o nawet kilkanaście procent w odniesieniu do analogicznych miesięcy roku poprzedniego. Jak można się spodziewać, nie jest to jednak wynikiem ogólnej poprawy kondycji finansowej Polaków, a raczej utrudnień natury administracyjnej, które znajdują odzwierciedlenie w statystykach.

Upadłość konsumencka — zmiany w procedurach

Pod koniec 2021 roku zmianie uległy zasady wnioskowania i prowadzenia procesów upadłościowych. Od tego momentu konsumenci aplikują w formie elektronicznej poprzez Krajowy Rejestr Zadłużony. Wszelka korespondencja i obsługa takiego zgłoszenia również prowadzona jest drogą elektroniczną, co prawdopodobnie stanowi leży u podstaw niedawnych trendów widocznych w statystykach.

Upadłość konsumencka to mechanizm sądowy, mający na celu oddłużenie osoby fizycznej, która nie radzi sobie ze spłatą zobowiązań. Kryzys finansowy nierzadko jednak idzie w parze z całkowitym bądź częściowym wykluczeniem cyfrowym, co w kontekście nowej drogi aplikowania do Krajowego Rejestru Zadłużeń może stanowić poważną przeszkodę dla sporej części osób — chociażby przez brak możliwości skorzystania z podpisu elektronicznego.

Niestety sama procedura aplikacji nie należy do najprostszych, nawet dla osób na co dzień sprawnie poruszających się w sieci. Obsługi portalu nie można nazwać intuicyjną i często nastręcza ona użytkownikom poważnych problemów. Pewnym rozwiązaniem jest tutaj skorzystanie ze wsparcia profesjonalistów — prawnicy, w przeciwieństwie do osób fizycznych, przechodzą stosowne szkolenia i na co dzień zmagają się z absurdami systemu finansowo-prawnego.

Wniosek o upadłość konsumencką

Aby aplikować o możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej online należy zalogować się na Portalu Rejestrów Sądowych i wybrać zakładkę Krajowego Rejestru Zadłużonych. Po wybraniu, wypełnieniu i zatwierdzeniu odpowiedniego wniosku należy uiścić opłatę w wysokości 30 złotych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dodatkowe informacje!

Kto przejmuje opiekę nad dzieckiem w razie rozwodu?

W sytuacji związanej z rozpadem małżeństwa i rozwodem podziałowi podlega cały majątek oraz wspólne dobra byłych małżonków. W przypadku opieki nad dzieckiem, konieczne jest jednak osobne postanowienie sądu, a w zasadzie dwa – o władzy rodzicielskiej oraz o prawie do utrzymywania kontaktów.

Opieka nad dzieckiem w razie rozwodu

W pierwszej kolejności sąd bierze pod uwagę pisemne porozumienie współmałżonków. Jeśli zgodnie podzielą się oni władzą rodzicielską, wspólnie ustalając konkretne rozwiązania z korzyścią dla swoich podopiecznych, sąd może przyjąć je bez jakichkolwiek zmian. Natomiast w sytuacji, w której rodzice nie mogą dojść do porozumienia, sąd ustala warunki opieki w oparciu o sytuację obojga rodziców oraz inne zaistniałe okoliczności. Postanowienie sądu stanowi podstawę do ustalenia i regulowania kontaktów między rodzicami a dziećmi. Sąd może również ograniczyć władzę rodzicielską, pozbawić jej jednego lub obu rodziców, bądź dokonać jej tymczasowego zawieszenia.

Co decyduje o wyroku podczas rozwodu?

Warto mieć na uwadze, że decyzja nieczęsto jest umotywowana bezpośrednimi preferencjami córki lub syna. Deklaracja słowna nie wpływa na treść postanowienia. Znaczenie ma natomiast badanie przeprowadzone pod okiem biegłych, które (w zależności od wieku dziecka) składa się z m.in. zabawy, rozmowy czy prostych testów i zadań pisemnych.

Postanowienie o opiece nad dzieckiem w momencie, gdy oboje rodziców zachowuje pełnię praw rodzicielskich, obejmuje ustalenie stałego miejsca zamieszkania małoletnich, jak i określenie sprawiedliwego podziału, jeśli chodzi o możliwości kontaktu. W tej sytuacji oboje rodziców musi zatem wyrazić zgodę na wyjazd za granicę, zaakceptować wybór szkoły czy też zezwolić na konkretne zajęcia pozaszkolne.

Nasza kancelaria oferuje niezbędne wsparcie w zakresie spraw rozwodowych oraz ich następstw. Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Rozwód bez orzekania o winie

Jeśli chodzi o rozpad pożycia małżeńskiego, często następuje on z powodu zdrady, nałogów lub problemów finansowych. Możliwe jest jednak, że małżonkowie zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie – jest to nie tylko idealne rozwiązanie dla tych, którzy doświadczają rozpadu związku z powodu tzw. “niezgodności charakterów” ale również dla tych, którzy chcą rozstać się w nieco krótszym czasie.

Rozwód bez orzekania o winie

Jak już zostało wspomniane, taka sprawa trwa o wiele krócej niż rozstawanie się i obarczanie za to winą jednego ze współmałżonków. Dlaczego? Odpowiedź jest stosunkowo prosta – nie ma konieczności przeprowadzania wielu dowodów, podczas jednej lub dwóch rozpraw. Aby jednak Sąd nie miał obowiązku szukania osoby odpowiedzialnej za rozpad związku, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. W innym wypadku, nie będzie innej możliwości, jak wydanie orzeczenia, w którym Sąd ustali stronę winną rozpadu małżeństwa. Jeśli więc zależy nam na czasie lub jesteśmy w stanie porozumieć się z drugą stroną, warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem – z pewnością uda nam się wówczas zmieścić w krótszym czasie.

Rozwód a alimenty

Ważnym aspektem, jeśli chodzi o rozstanie (niezależnie czy z orzeczeniem winy, czy też bez) są alimenty. Oczywiście, w sytuacji z dziećmi mieszkającymi z jednym z rodziców, drugi rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów. W przypadku świadczeń na byłego współmałżonka, możliwe jest uzyskanie ich w sytuacji, w której jednej ze stron nie starcza środków, aby opłacić podstawowe potrzeby, takie jak mieszkanie, pożywienie, lekarstwa czy rachunki. Dodatkowo, możliwe jest pobieranie ich wyłącznie przez pięć lat od chwili rozwodu lub do momentu, kiedy strona pobierająca wstąpi w nowy związek małżeński.

Brak orzeczenia o winie – kiedy jeszcze przydatny?

Kiedy jeszcze okazać się może, że warto zdecydować się na tę opcję? W sytuacji, w zarówno powód, jak i strona pozwana wiedzą, że jeśli zdecydują się na rozwód z określeniem osoby odpowiedzialnej, będzie się on ciągnął przez wiele lat. Dodatkowo, niektóre osoby mogą nie chcieć roztrząsać swoich prywatnych spraw przed Sądem lub zwyczajnie nie żywią urazy i chcą sprawnie przejść przez cały proces.

Rozwód bez orzeczenia o winie wymaga odpowiednich wniosków – warto skorzystać z wsparcia adwokata, który reprezentując Państwa dopilnuje każdego szczegółu.

Jak napisać i złożyć pozew o rozwód?

Sprawy związane z rozkładem pożycia małżeńskiego są jednymi z najczęstszych. Jeśli zdecydujemy się na wniesienie pozwu o rozwód, należy zrobić to w sposób zgodny z przepisami – dokument napisany nieprawidłowo lub nieposiadający odpowiednich informacji, nie zostanie przyjęty przez Sąd. Oznacza to, że konieczne będzie uzupełnienie braków formalnych w terminie 7 dni lub powtórne sporządzenie dokumentu, co wiąże się z przedłużeniem postępowania.

Jak powinien wyglądać pozew o rozwód?

Odpowiednio sporządzony dokument zawiera wszystkie konieczne informacje. Przede wszystkim, należy podać dokładne dane – zarówno swoje, jak i małżonka (chodzi tutaj o pełne imiona i nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania), oraz określić, czy orzekana będzie wina (a jeśli tak, to po czyjej stronie leży), czy też nie.

Dokumenty dotyczące wspólnych dzieci

Oczywiście, nie są to wszystkie dokumenty, które trzeba złożyć wraz z pozwem. Jeśli para ma dzieci, które mają poniżej osiemnastu lat, konieczne jest złożenie wniosków związanych z ustaleniem władzy rodzicielskiej, alimentów oraz z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem. Nie można również zapomnieć o odpisach aktów urodzenia naszych pociech. Na podstawie tych informacji, podczas sprawy rozwodnicy będą mogli ubiegać się o przekazanie pełnej władzy na ręce jednej strony, ograniczenie a nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiej strony, bądź też wspólne wychowywanie dzieci. Wysokość alimentów jest uzależniona między innymi od dochodów małżonków – warto dołączyć zaświadczenie o zarobkach.

Inne dokumenty

Składając pozew należy także przemyśleć kwestie majątkowe. W zależności od sytuacji konieczne może być zadbanie o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, ewentualnie uwzględnienie wniosku o podział majątku wspólnego lub przeprowadzenie ww. podziału notarialnie. Dodatkowo, jeśli składamy wniosek o rozwód z winy drugiej strony i możemy ubiegać się o alimenty nie tylko na dzieci, ale również na siebie, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dowodów. Należy pamiętać o tym, że na każdą prezentowaną okoliczność także należy przedłożyć stosowne dowody.

Jeśli chodzi o pozew o rozwód, adwokat może świadczyć wsparcie w ramach poprawnego pod względem prawnym sformułowania żądań stron, w przygotowaniu i skompletowaniu odpowiednich dokumentów, a w postępowaniu przed Sądem przejąć ciężar prowadzenia sprawy, w tym postępowania dowodowego, które w polskich realiach jest nierzadko skomplikowane i sformalizowane.