Czy masz obawy, że Twój rodzic, dziadek, babcia, mają problemy z poradzeniem sobie w otaczającej go rzeczywistości? Może senior padł ofiarą oszustwa, nie potrafił trzeźwo ocenić intencji drugiej osoby, podsuniętej naprędce umowy? Bliska Ci osoba jest uzależniona od alkoholu, narkotyków, co uniemożliwia jej kierowanie swoim postępowaniem? Choruje psychicznie, a choroba nie pozwala jej odpowiadać za swoje zachowanie? A może masz niepełnosprawne intelektualnie dziecko i nie wiesz czy sprawowana przez Ciebie władza rodzicielska dostatecznie je chroni?

Kiedy możesz wystąpić o ubezwłasnowolnienie?

W przypadku osób starszych często nie masz wątpliwości ponieważ zauważasz kiedy senior przestaje rozpoznawać bliskich, jest nieporadny i łatwowierny. Często dysponujesz dokumentacją lekarską dotyczącą demencji, chorób neurologicznych, onkologicznych. Zdecydowanie trudniej będzie ocenić stan osoby uzależnionej. Czy faktycznie nałóg wpływa na nią tak bardzo, że przestała kierować swoim postępowaniem? Jeżeli dojdziesz do wniosku, że tak jest, możesz złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie. Podobnie jest w przypadku osoby chorej psychicznie.


Dziecko niepełnosprawne możesz ubezwłasnowolnić po ukończeniu przez nie 13 roku życia, gdyż w tym wieku człowiek nabywa ograniczoną zdolność do czynności prawnych, (już 13 latek samodzielnie zawiera umowę w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, rozporządza swoim zarobkiem, czy przedmiotami majątkowymi oddanymi jej do swobodnego użytku). Oczywiście podanie o ubezwłasnowolnienie możesz złożyć również wobec dorosłej osoby niepełnosprawnej, jeśli przez niepełnosprawność utraciła ona możliwość kierowania swoim postępowaniem.

Jak wygląda postępowanie sądowe w sprawach o ubezwłasnowolnienie?

Wnioskodawcą może być małżonek osoby wobec której toczy się postępowanie, jej krewni w linii prostej, (dziadkowie, rodzice, dzieci) oraz rodzeństwo, jej przedstawiciel ustawowy. Wniosek o ubezwłasnowolnienie osoby starszej, uzależnionej, niepełnosprawnej czy niepełnosprawnego dziecka, które ukończyło 13 lat złożysz do Sądu Okręgowego. Do pisma dołącz dokumenty medyczne świadczące o nieprawidłowym funkcjonowaniu bliskiego, o ile jesteś w ich posiadaniu. Wystąp o zabezpieczenie dokumentacji w placówkach medycznych. Jeśli Twój bliski nie może przyjść sądu, sąd przesłucha go
w miejscu pobytu. W trakcie postępowania Sąd zleci biegłym opinię, żeby ocenić stan psychiczny osoby podlegającej ubezwłasnowolnieniu. Opinię przygotuje biegły lekarz psychiatra lub neurolog, a także psycholog. Dla osoby pełnoletniej sąd często ustanowi doradcę tymczasowego, a finalnie opiekuna. Opiekunem może zostać małżonek ubezwłasnowolnionego, bliski krewny lub inna bliska osoba.

Ubezwłasnowolnienie częściowe

Pamiętaj, że jeśli nie istnieją przesłanki do ubezwłasnowolnienia całkowitego, ale konkretna osoba potrzebuj pomocy do prowadzenia swoich spraw może zostać ubezwłasnowolniona częściowo i wówczas sąd ustanowi dla niej kuratora.

Najważniejsze, żeby wnioskodawca postępował w sposób odpowiedzialny, tj. był przekonany
o słuszności swojego działania, ponieważ z uwagi na doniosłość konsekwencji pisma o ubezwłasnowolnienie,
w przypadku postępowania lekkomyślnego lub w złej wierze podlega karze grzywny.

Jeśli potrzebujesz pomocy w sprawie o ubezwłasnowolnienie zawsze możesz się ze mną skontaktować.

Polecane wpisy