Władza rodzicielska przysługuje rodzicom w stosunku do dzieci. Celowo w poprzednim zdaniu nie został użyty przyimek „nad”, bowiem władza rodzicielska jest sprawowana
w interesie dzieci, jest nie tylko prawem, ale też obowiązkiem rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka, oraz do wychowania dziecka z poszanowaniem jego godności i praw, (art. 95 krio).

Sprawy o ustalenie władzy rodzicielskiej są kolejną kategorią spraw, w której ogromną rolę odgrywają emocje rodziców przez co samodzielne występowanie w tym postępowaniu bywa znacznie utrudnione.

Warto wiedzieć

Problem z uregulowaniem władzy rodzicielskiej pojawia się kiedy rodzice żyją w rozłączeniu. Władza rodzicielska może być ustalana w wyroku rozwodowym, (art. 58 krio), w postępowaniu o ustalenie pochodzenia dziecka jako roszczenie związane z tymże przedmiotem, (art. 579 kpc), a nadto może być samodzielnym przedmiotem postępowania. W dwóch pierwszych przypadkach sprawy prowadzone są w trybie procesowym, a w ostatnim jako postępowanie nieprocesowe.

Rodzice pomimo życia w rozłączeniu każdy z rodziców może sprawować władzę rodzicielską jako pełną, o ile nie ma między nimi konfliktu w kwestii dotyczących dziecka. Najczęściej jednak dochodzi do sytuacji, w której rodzic przy którym dziecko stale przebywa sprawuje pełna władzę rodzicielską, drugi zaś wskutek orzeczenia Sądu ma władzę ograniczoną. Warto wiedzieć, że władza rodzicielska może zostać rodzicowi zawieszona, (np. podczas odbywania kary pozbawienia wolności), a nawet w szczególnie uzasadnionych sytuacjach rodzic może być pozbawiony władzy rodzicielskiej.

W najpowszechniejszym wariancie Sąd ogranicza władzę rodzica do współdecydowania o najważniejszych sprawach dziecka np. sposób leczenia, wybór szkoły, wyjazd za granicę na stałe, etc. W praktyce można ograniczyć władzę rodzicielską w sposób dostosowany do okoliczności np. względem rodzica, co do którego istnieje podejrzenie, że wywiezie dziecko za granicę – Sąd może ograniczyć władzę do współdecydowania o istotnych sprawach dziecka z wyłączeniem prawa do współdecydowana w sprawie wydania dla dziecka dowodu tożsamości i dysponowania dowodami tożsamości dziecka. Należy pamiętać, że Sąd może również np. ustanowić nadzór kuratora nad wykonywaniem władzy rodzicielskiej czy określić jakie czynności mogą być wykonywane przez rodziców bez zezwolenia Sądu, (w domyśle: co do pozostałych należy uzyskać zezwolenie), etc.

W omawianych postępowaniach ważnym aspektem jest możliwość zmiany uprzednich orzeczeń w zakresie władzy rodzicielskiej w razie zmiany okoliczności.

Reprezentacja

Niewątpliwie w sytuacji zgodnego funkcjonowaniu rodziców w zakresie sprawowania władzy rodzicielskiej „problem” z władzą rodzicielską nie istnieje. W sytuacji ewentualnego konfliktu często zdarzają się wzajemne utrudnienia czynione przez rodziców w wykonywaniu władzy rodzicielskiej względem dziecka, zdarza się też, że rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej.

Wówczas warto skorzystać z pomocy profesjonalnego ustali najrozsądniejszy sposób uregulowania władzy rodzicielskiej w konkretnych okolicznościach i przekona do tego Sąd.

Władza rodzicielska jest zbyt ważnym aspektem życia rodziców i dzieci, aby pozbawić się głosu życzliwego nam profesjonalisty.