Zniesienie współwłasności

Ze współwłasnością mamy do czynienia w sytuacji, gdy co najmniej dwóm osobom przysługuje prawo własności nieruchomości np. mieszkania, działki gruntowej, ruchomości np. samochodu, sprzętu elektronicznego, lub zwierząt.

Stopień skomplikowania tej kategorii spraw jest uzależniony od wartości przedmiotu sporu i konkretnych okoliczności np. czynienia nakładów na przedmiot zniesienia współwłasności, czy proponowanego przez współwłaścicieli sposobu podziału. Sprawy
o zniesienie współwłasności najczęściej wiążą się z koniecznością przeprowadzenia opinii biegłych, a w konsekwencji składania do nich zastrzeżeń.

Warto wiedzieć

Zniesienie współwłasności jest postępowaniem rozstrzyganym w trybie nieprocesowym przed sądem rejonowym.

Omawiane roszczenie podobnie jak w przypadku podziału majątku wspólnego po rozwodzie, rozdzielności majątkowej czy separacji, nie przedawnia się, a tym samym może być dokonane w każdym czasie, jakkolwiek współwłaściciele mogą wyłączyć to uprawnienie na czas nie dłuższy niż 5 lat, przy czym okres ten można ponawiać, (art. 210 i 220 kc).

Warto wiedzieć, że zanim współwłaściciele podejmą decyzję o zakończeniu współwłasności, tj. w okresie jej trwania obowiązuje szereg przepisów dotyczących rozporządzania rzeczą wspólną, pobierania z niej pożytków, ponoszenia ciężarów znią związanych np. podatki, czynsz, etc. Na tym tle także może powstać wiele spraw, które mogą wymagać orzeczenia Sądu.

Przechodząc stricte do zniesienia współwłasności, należy zauważyć, że to roszczenie może zostać zrealizowane przez podział fizyczny rzeczy z dopłatami lub bez, o ile podział jest możliwy bez istotnej zmiany rzeczy, lub znacznego zmniejszenia jej wartości, a także o ile podział nie jest sprzeczny z zasadami współżycia społecznego czy społeczno-gospodarczym przeznaczeniem rzeczy, (art. 211 kc). Ponadto przedmiot współwłasności może być przyznany na rzecz jednego ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty pozostałych albo sprzedana wskutek orzeczenia Sądu, choć to ostatnie rozwiązanie jest zdecydowanie najmniej korzystne ponieważ sprzedaż następuje według przepisów egzekucji komorniczej.

Ustawodawca zupełnie inaczej uregulował kwestię zniesienia współwłasności
w przypadku gospodarstw rolnych z uwzględnieniem specyfiki tych nieruchomości, niestety opisanie tej kategorii znacznie wykracza poza możliwości niniejszego omówienia.

Należy zwrócić uwagę, że postępowanie o zniesienie współwłasności jest ostatnim momentem, kiedy można wystąpić o zwrot nakładów poniesionych na rzecz, rozliczyć wartość pobranych pożytków i innych wzajemnych roszczeń związanych z posiadania przedmiotu współwłasności, (art. 618 kpc).

Reprezentacja

W omawianej kategorii spraw z reguły współwłaściciele wyrażają zgodę na zniesienie współwłasności, a konflikt dotyczy sposobu i warunków na jakich zniesienie ma się odbyć, czyli podsumowując aspektu finansowego.

Profesjonalny pełnomocnik nie zapomni o żadnym rozliczeniu na Państwa korzyść,
a w sytuacji, gdy możliwe jest zawarcie satysfakcjonującej Państwa ugody będzie dążył do jej zawarcia, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

Adwokat Anna Kseń prowadząca Kancelarię Adwokacką w Szczecinie podejmuje się prowadzenia spraw o zniesienie współwłasności na terenie całego kraju.