Odszkodowania – sprawy odszkodowawcze

Sprawy dotyczące odszkodowań należą do spraw o zapłatę, są to sprawy z zakresu prawa cywilnego. Strona dochodząca odszkodowania ma na celu wyrównanie wyrządzonej mu szkody, stronami w tym postępowaniu, (zarówno powodem, jak i pozwanym), mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i inne podmioty.

Podstawa prawna dochodzonego roszczenia może być bardzo różna, od typowo gospodarczych po takie, które dotykają stron osobiście.

Warto wiedzieć

Nie sposób omówić zagadnienia odszkodowań bez szczegółowego zgłębiania tematu, co zdecydowanie przekracza możliwości niniejszego opracowania.

Warto wiedzieć, że podstawy prawne odszkodowań mogą być przeróżne, do najczęstszych należy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, (z reguły zawartej umowy). Odpowiedzialności z tego tytułu można uniknąć, jeśli szkoda jest następstwem okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności, (art. 471 kc), choć i tutaj może się zdarzyć, że strona może przyjąć na siebie odpowiedzialność za okoliczności, za które w myśl poprzedniego zdania, odpowiedzialności by nie ponosiła, (art. 473 kc). Mając na uwadze powyższe można zauważyć jak ważne jest skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika przed podpisaniem umowy na mocy której zaciąga się zobowiązanie.

Odpowiedzialność odszkodowawczą oprócz zaciągania zobowiązań rodzą również konkretne zdarzenia np. wypadek komunikacyjny w wyniku którego strona ponosi szkodę na ruchomości, (auto, przewożone rzeczy), lub uszczerbek na zdrowiu,
a nawet śmierć.

Kolejną przykładową podstawą prawną dochodzenia odszkodowań niewątpliwie budzącą najwięcej emocji stanowią błędy medyczne czy niewłaściwie wykonane zabiegi kosmetyczne, tatuaże, itp.

Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje także w przypadku tzw. deliktów, tj. zdarzeń z czynów niedozwolonych, szkód wyrządzonych przez małoletnich, podwładnych, zwierzęta, powstałych w związku z wyrzuceniem czegoś przez okno, lub wylanie, samoistne wypadnięcie, etc.

Warto wiedzieć, że można żądać odszkodowania również za szkodę wyrządzoną przez władzę publiczną w przeróżnych wariantach.

Roszczenia odszkodowawcze przechodzą na spadkobierców jeżeli zostały uznane na piśmie lub powództwo zostało wytoczone za życia poszkodowanego, (art. 445 kc).

Reprezentacja

Sprawy o odszkodowanie wymagają nie tylko szczególnego przygotowania pod względem dowodowym w zakresie wystąpienia samej szkody, ale również w zakresie wykazania adekwatnego związku przyczynowego między działaniem/zaniechaniem sprawcy, a wystąpieniem szkody.

Niejednokrotnie udowodnienie wskazanych aspektów jest dużym wyzwaniem, któremu może sprostać wyłącznie profesjonalny pełnomocnik.

Profesjonalny pełnomocnik może także skutecznie wynegocjować ugodę, dzięki której proces sądowy będzie zbyteczny.

Adwokat Anna Kseń prowadząca Kancelarię Adwokacką w Szczecinie podejmuje się prowadzenia spraw z zakresu odszkodowań na terenie całego kraju.