Karne wykonawcze

W przypadku wyroku pozbawienia wolności, którego wymiar nie przekracza 12 miesięcy, skazany może ubiegać się o odbycie kary w formie dozoru elektronicznego. Aby taki obrót spraw miał jednak miejsce, niezbędne jest spełnienie kilku istotnych warunków, które uprawnią osobę skazaną do uzyskania stosownego orzeczenia.

Czym jest dozór elektroniczny?

Instytucja dozoru elektronicznego zakłada wypełnienie wyroku pozbawienia wolności w mieszkaniu wskazanym przez sąd jako miejsce wykonywania kary. Osoba odbywająca karę może opuszczać teren wyznaczonej posesji jedynie w ściśle określonych okolicznościach i ramach czasowych — np. w celu podjęcia pracy. Za monitorowanie miejsca pobytu osoby skazanej odpowiada system elektroniczny, który składa się z nadajnika (niewielkiego urządzenia umieszczonego na kostce lub nadgarstku) oraz odbiornika montowanego w mieszkaniu. Pośrednią pieczę nad zachowaniem osoby skazanej pełni również kurator sądowy.

Jakie warunki należy spełnić, aby ubiegać się o dozór elektroniczny?

Podstawowym kryterium jest tutaj wysokość kary. O dozór elektroniczny ubiegać mogą się osoby, których wyrok nie przekracza jednego roku. W przypadku kilku osobnych kar pozbawienia wolności z tytułu różnych wykroczeń, ich suma nie może przekraczać 12 miesięcy. Instytucja ta wyklucza ta również osoby skazane w warunkach recydywy.

To jednak nie jedyne warunki dozoru elektronicznego. Aby móc liczyć na pozytywne rozpatrzenie wniosku, należy również spełnić wszystkie z poniższych kryteriów:

  • osoba skazana dysponuje miejscem stałego zamieszkania, w którym może odbywać karę,
  • spełnione są warunki techniczne niezbędne do instalacji systemu dozoru elektronicznego,
  • osoby pełnoletnie, które również zamieszkują miejsce odbywania kary, wyrażają na to zgodę,
  • taki środek jest wystarczający do osiągnięcia celów kary.

Wnioski o zezwolenie na odbycie kary w formie dozoru elektronicznego rozpatrywane są przez wydział penitencjarny sądu okręgowego, odpowiedniego dla miejsca przebywania osoby skazanej. Wsparcie adwokata w tego typu sprawach z reguły pozwala znacznie przyspieszyć proces uzyskania stosownego orzeczenia. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji.