All posts by Ania

Od czego zależy wysokość alimentów?

W przypadku rozstania współmałżonków jedną z najbardziej problematycznych kwestii może okazać się nie tylko ustalenie podziału opieki nad dzieckiem, ale również wysokość alimentów. Celem tego typu świadczeń jest zabezpieczenie podstawowych potrzeb dziecka w zakresie mieszkania, żywności, ubioru, a także edukacji oraz potrzeb kulturalnych. Poniżej omawiamy najważniejsze czynniki mające wpływ na kwotę przekazywanych środków.

Alimenty – od czego zależy ich wysokość?

Jednym z dwóch czynników, na podstawie których określa się wysokość świadczeń alimentacyjnych, są usprawiedliwione koszty związane z codziennym utrzymaniem dziecka – przy założeniu, by jego życie nie uległo pogorszeniu w wyniku rozpadu związku rodziców. Wówczas pod uwagę brane są chociażby opłaty za mieszkanie i media, jak również dostęp do internetu. Koniecznym krokiem jest również wyliczenie średniej miesięcznej kwoty przeznaczanej na jedzenie, ubrania, rozrywkę oraz potrzeby edukacyjne – w tym także zajęcia dodatkowe, korepetycje czy też treningi sportowe. Świadczenia alimentacyjne powinny pokrywać mniej więcej połowę, (ale też nie w każdym przypadku), wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem dziecka.

Drugim z kryteriów, branych pod uwagę przy określaniu wysokości świadczeń, są oczywiście możliwości zarobkowe i majątkowe rodzica obarczonego obowiązkiem alimentacyjnym. Warto zaznaczyć, że mówimy tutaj właśnie o możliwościach, a nie faktycznym dochodzie, który niestety często jest zaniżany na potrzeby rozprawy sądowej. Kwota określana jest na podstawie dochodów możliwych do uzyskania przy pełnym wykorzystaniu potencjału zarobkowego rodzica – na ten składa się między innymi wiek, wykształcenie oraz dotychczasowe doświadczenie zawodowe. Jednocześnie warto pamiętać, że na wysokość alimentów nie wpływają świadczenia społeczne i wychowawcze otrzymywane na rzecz dziecka, w tym także w ramach programu “500+”.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości odnośnie kwoty świadczeń alimentacyjnych lub innych zagadnień związanych z rozwodem, podziałem majątku oraz opieką nad dzieckiem zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią.

Kto przejmuje opiekę nad dzieckiem w razie rozwodu?

W sytuacji związanej z rozpadem małżeństwa i rozwodem podziałowi podlega cały majątek oraz wspólne dobra byłych małżonków. W przypadku opieki nad dzieckiem, konieczne jest jednak osobne postanowienie sądu, a w zasadzie dwa – o władzy rodzicielskiej oraz o prawie do utrzymywania kontaktów.

Opieka nad dzieckiem w razie rozwodu

W pierwszej kolejności sąd bierze pod uwagę pisemne porozumienie współmałżonków. Jeśli zgodnie podzielą się oni władzą rodzicielską, wspólnie ustalając konkretne rozwiązania z korzyścią dla swoich podopiecznych, sąd może przyjąć je bez jakichkolwiek zmian. Natomiast w sytuacji, w której rodzice nie mogą dojść do porozumienia, sąd ustala warunki opieki w oparciu o sytuację obojga rodziców oraz inne zaistniałe okoliczności. Postanowienie sądu stanowi podstawę do ustalenia i regulowania kontaktów między rodzicami a dziećmi. Sąd może również ograniczyć władzę rodzicielską, pozbawić jej jednego lub obu rodziców, bądź dokonać jej tymczasowego zawieszenia.

Co decyduje o wyroku podczas rozwodu?

Warto mieć na uwadze, że decyzja nieczęsto jest umotywowana bezpośrednimi preferencjami córki lub syna. Deklaracja słowna nie wpływa na treść postanowienia. Znaczenie ma natomiast badanie przeprowadzone pod okiem biegłych, które (w zależności od wieku dziecka) składa się z m.in. zabawy, rozmowy czy prostych testów i zadań pisemnych.

Postanowienie o opiece nad dzieckiem w momencie, gdy oboje rodziców zachowuje pełnię praw rodzicielskich, obejmuje ustalenie stałego miejsca zamieszkania małoletnich, jak i określenie sprawiedliwego podziału, jeśli chodzi o możliwości kontaktu. W tej sytuacji oboje rodziców musi zatem wyrazić zgodę na wyjazd za granicę, zaakceptować wybór szkoły czy też zezwolić na konkretne zajęcia pozaszkolne.

Nasza kancelaria oferuje niezbędne wsparcie w zakresie spraw rozwodowych oraz ich następstw. Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości.

Podział majątku przy rozwodzie. Czy może być nierówny?

Rozpad pożycia małżeńskiego oraz sprawa rozwodowa w znacznej większości przypadków wiążą się z koniecznością dokonania podziału majątku. Najczęściej mamy do czynienia z sytuacją, w której każdy z małżonków otrzymuje połowę wspólnych aktywów, jednak nie jest to regułą – nierówny podział jest jak najbardziej możliwy. Wówczas musi jednak dojść do spełnienia pewnych warunków, które są dokładnie rozpatrywane przez sąd.

Co jest istotne przy podziale majątku?

Nierówny podział majątku wymaga wystąpienia dwóch istotnych okoliczności. Co ważne, warunki niezbędne do uzyskania takiego postanowienia muszą zostać spełnione jednocześnie. Są to:

• nierówny wkład w powstanie wspólnego majątku;
• ważne powody, uzasadniające dysproporcję w rozdysponowaniu aktywów.

W przypadku pierwszego z nich warto mieć na uwadze, że fakt wykonywania pracy zarobkowej przez tylko jednego z małżonków nie jest tutaj wystarczającym argumentem. Praca związana z prowadzeniem gospodarstwa domowego – w tym sprzątanie, gotowanie oraz opieka nad dziećmi – traktowana jest przez sąd na równi z pełnoetatowym zatrudnieniem. W związku z tym nie może stanowić to podstawy do nieproporcjonalnego podziału. Obowiązek wykazania takiej dysproporcji spoczywa na stronie, która wnioskuje o dokonanie nierównego podziału.

Warunki nierównego podziału majątku po rozwodzie

Co zatem rozumiemy przez ważne powody dla dokonania nierównego podziału majątku? Pod tym określeniem mogą kryć się takie działania jak:

• celowa lub ciągła rozrzutność finansowa (hazard, alkohol);
• sprzedawanie lub pozbywanie się wspólnych środków bez wiedzy małżonka;
• długotrwała separacja;
• przewlekła bierność zawodowa;

Jak widać, pod pojęciem ważnych powodów kryją się przede wszystkim istotne przesłanki moralne i etyczne, przez które ustanowienie proporcjonalnych udziałów każdego ze współmałżonków byłoby zwyczajnie niesprawiedliwe. Warto jednak zaznaczyć, ze powyższe okoliczności nie mają zastosowania w przypadku, gdy nie są one bezpośrednią winą jednej ze stron, np. z powodu choroby psychicznej lub niepełnosprawności.

Zachęcamy do zapoznania się innymi artykułami, które są dostępne na naszej stronie internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy natomiast do kontaktu.

Rozwód bez orzekania o winie

Jeśli chodzi o rozpad pożycia małżeńskiego, często następuje on z powodu zdrady, nałogów lub problemów finansowych. Możliwe jest jednak, że małżonkowie zdecydują się na rozwód bez orzekania o winie – jest to nie tylko idealne rozwiązanie dla tych, którzy doświadczają rozpadu związku z powodu tzw. “niezgodności charakterów” ale również dla tych, którzy chcą rozstać się w nieco krótszym czasie.

Rozwód bez orzekania o winie

Jak już zostało wspomniane, taka sprawa trwa o wiele krócej niż rozstawanie się i obarczanie za to winą jednego ze współmałżonków. Dlaczego? Odpowiedź jest stosunkowo prosta – nie ma konieczności przeprowadzania wielu dowodów, podczas jednej lub dwóch rozpraw. Aby jednak Sąd nie miał obowiązku szukania osoby odpowiedzialnej za rozpad związku, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. W innym wypadku, nie będzie innej możliwości, jak wydanie orzeczenia, w którym Sąd ustali stronę winną rozpadu małżeństwa. Jeśli więc zależy nam na czasie lub jesteśmy w stanie porozumieć się z drugą stroną, warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem – z pewnością uda nam się wówczas zmieścić w krótszym czasie.

Rozwód a alimenty

Ważnym aspektem, jeśli chodzi o rozstanie (niezależnie czy z orzeczeniem winy, czy też bez) są alimenty. Oczywiście, w sytuacji z dziećmi mieszkającymi z jednym z rodziców, drugi rodzic jest zobowiązany do płacenia alimentów. W przypadku świadczeń na byłego współmałżonka, możliwe jest uzyskanie ich w sytuacji, w której jednej ze stron nie starcza środków, aby opłacić podstawowe potrzeby, takie jak mieszkanie, pożywienie, lekarstwa czy rachunki. Dodatkowo, możliwe jest pobieranie ich wyłącznie przez pięć lat od chwili rozwodu lub do momentu, kiedy strona pobierająca wstąpi w nowy związek małżeński.

Brak orzeczenia o winie – kiedy jeszcze przydatny?

Kiedy jeszcze okazać się może, że warto zdecydować się na tę opcję? W sytuacji, w zarówno powód, jak i strona pozwana wiedzą, że jeśli zdecydują się na rozwód z określeniem osoby odpowiedzialnej, będzie się on ciągnął przez wiele lat. Dodatkowo, niektóre osoby mogą nie chcieć roztrząsać swoich prywatnych spraw przed Sądem lub zwyczajnie nie żywią urazy i chcą sprawnie przejść przez cały proces.

Rozwód bez orzeczenia o winie wymaga odpowiednich wniosków – warto skorzystać z wsparcia adwokata, który reprezentując Państwa dopilnuje każdego szczegółu.

Jak przygotować się do sprawy o rozwód?

Rozpad związku zazwyczaj jest trudnym emocjonalnie wydarzeniem – konieczne jest poradzenie sobie z masą emocji, złości i poczucia niesprawiedliwości. Tym bardziej jest to trudne doświadczenie w momencie, w którym konieczne jest rozwiązanie małżeństwa. Do emocji związanych z końcem związku dochodzą wówczas wszelkiego rodzaju kwestie prawne, które koniecznie trzeba uregulować w Sądzie. Jak przygotować się do rozwodu?

Przygotowanie do sprawy rozwodowej

Jednym z pierwszych kroków, jakie warto podjąć, jest znalezienie adwokata, który będzie mógł reprezentować nas na sali sądowej, najlepiej jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji – jeśli jesteśmy stroną powodową. Jeśli jesteśmy stroną pozwaną, warto zacząć szukać odpowiedniej osoby reprezentującej, gdy tylko otrzymamy pozew. Adwokat będzie świadczył wsparcie, jeśli chodzi o złożenie odpowiednich wniosków i dokumenty w odpowiednim czasie, a także przypomni o konieczności stawienia się w Sądzie oraz wskaże, czy osobista obecność jest nieobowiązkowa.

Nie należy zapominać o konieczności udowodnienia ewentualnej winy współmałżonka za rozkład pożycia, w postaci dokumentów, wiadomości e-mail, SMS, nagrań dźwiękowych lub wideo. Warto pamiętać o tzw. “owocach zatrutego drzewa”, tj. dowodach, które zostały pozyskane w sposób nielegalny i o konsekwencjach, które możemy ponieść z tytułu tak uzyskanego dowodu. Aby tego uniknąć, można wcześniej skonsultować z adwokatem w ww. kwestii, nawet jeśli nie korzystamy z reprezentacji.

Jak przygotować się do rozprawy?

Oprócz konieczności przygotowania się merytorycznie, najlepiej także mieć świadomość, że podczas wystąpienia przed Sądem, w obecności drugiej strony, mogą nami targać różne emocje. Rozwód nie jest przyjemnym doświadczeniem – z ust naszego małżonka często padają niezbyt przychylne zdania na nasz temat. Musimy odpowiadać na osobiste i intymne pytania.

Sprawa rozwodowa to stresujące wydarzenie w życiu człowieka. Przygotowując się do niej, warto zadbać o wsparcie nie tylko merytoryczne w osobie adwokata, ale także najbliższych osób. Możliwe jest również skorzystanie z wsparcia psychologicznego.

Stawiając się w Sądzie o odnoszeniu się z szacunkiem do wszystkich osób uczestniczących w sprawie rozwodowej. Warto również pamiętać o ubiorze stosownym do okoliczności.

Jak napisać i złożyć pozew o rozwód?

Sprawy związane z rozkładem pożycia małżeńskiego są jednymi z najczęstszych. Jeśli zdecydujemy się na wniesienie pozwu o rozwód, należy zrobić to w sposób zgodny z przepisami – dokument napisany nieprawidłowo lub nieposiadający odpowiednich informacji, nie zostanie przyjęty przez Sąd. Oznacza to, że konieczne będzie uzupełnienie braków formalnych w terminie 7 dni lub powtórne sporządzenie dokumentu, co wiąże się z przedłużeniem postępowania.

Jak powinien wyglądać pozew o rozwód?

Odpowiednio sporządzony dokument zawiera wszystkie konieczne informacje. Przede wszystkim, należy podać dokładne dane – zarówno swoje, jak i małżonka (chodzi tutaj o pełne imiona i nazwiska, numery PESEL oraz adresy zamieszkania), oraz określić, czy orzekana będzie wina (a jeśli tak, to po czyjej stronie leży), czy też nie.

Dokumenty dotyczące wspólnych dzieci

Oczywiście, nie są to wszystkie dokumenty, które trzeba złożyć wraz z pozwem. Jeśli para ma dzieci, które mają poniżej osiemnastu lat, konieczne jest złożenie wniosków związanych z ustaleniem władzy rodzicielskiej, alimentów oraz z uregulowaniem kontaktów z dzieckiem. Nie można również zapomnieć o odpisach aktów urodzenia naszych pociech. Na podstawie tych informacji, podczas sprawy rozwodnicy będą mogli ubiegać się o przekazanie pełnej władzy na ręce jednej strony, ograniczenie a nawet pozbawienie władzy rodzicielskiej drugiej strony, bądź też wspólne wychowywanie dzieci. Wysokość alimentów jest uzależniona między innymi od dochodów małżonków – warto dołączyć zaświadczenie o zarobkach.

Inne dokumenty

Składając pozew należy także przemyśleć kwestie majątkowe. W zależności od sytuacji konieczne może być zadbanie o uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania, ewentualnie uwzględnienie wniosku o podział majątku wspólnego lub przeprowadzenie ww. podziału notarialnie. Dodatkowo, jeśli składamy wniosek o rozwód z winy drugiej strony i możemy ubiegać się o alimenty nie tylko na dzieci, ale również na siebie, konieczne jest przedstawienie odpowiednich dowodów. Należy pamiętać o tym, że na każdą prezentowaną okoliczność także należy przedłożyć stosowne dowody.

Jeśli chodzi o pozew o rozwód, adwokat może świadczyć wsparcie w ramach poprawnego pod względem prawnym sformułowania żądań stron, w przygotowaniu i skompletowaniu odpowiednich dokumentów, a w postępowaniu przed Sądem przejąć ciężar prowadzenia sprawy, w tym postępowania dowodowego, które w polskich realiach jest nierzadko skomplikowane i sformalizowane.